Veilige school

OSG Willem Blaeu heeft met de gemeente, de politie, het openbaar ministerie en de andere scholen voor voortgezet onderwijs in Alkmaar het Convenant Veilige School opgesteld en ondertekend. In dit convenant staan afspraken over het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel gedrag en het zorgen voor een veilig klimaat in en om de scholen voor voortgezet onderwijs in Alkmaar.

In het convenant staat onder andere dat:

  • het gebruik/bezit van alcohol en drugs in of om de school niet is toegestaan
  • vernieling, (seksuele) intimidatie en discriminatie niet zullen worden getolereerd
  • het bezitten dan wel afsteken van vuurwerk in en om de school niet mag
  • het bezitten van wapens of wat daarop lijkt verboden is
  • lockers/tassen van leerlingen door de school mogen worden gecontroleerd
  • bij het plegen van een misdrijf aangifte wordt gedaan of melding gemaakt bij de politie
  • de school een vast aanspreekpunt heeft bij de politie voor voorlichting en advies

Binnen onze school is er in de onderbouw extra andacht voor digitaal pesten. In het voorjaar is er een project Cyber pesten voor al deze klassen. Ook is er speciaal voor ouders een website om daar informatie over te vinden: hoe kunt u hierover met uw zoon/dochter praten?
Digitaal pesten

Enkele documenten over veilige school:
Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld SOVON
Pestprotocol

Schoolinternvertrouwenspersonen 2016-2017
Schoolveiligheidsplan Willem Blaeu
Veiligheidsconvenant VO