Schoolkosten

Onderwijs geeft veel, maar kost ook geld. Als school heeft OSG Willem Blaeu een overeenkomst gesloten met Iddink voor het leveren van gratis schoolmateriaal (www.iddink. nl). Het betreft hier vooral leerboeken, werkboeken, digitaal leermateriaal (licenties), examentraining en -bundels en eigen leermateriaal van de school.

Atlassen, woordenboeken, rekenmachines en agenda’s, evenals laptops, sportkleding, schriften, multomappen, pennen en dergelijke blijven voor rekening van de ouders. OSG Willem Blaeu kiest naast het bestaande aanbod voor een aantal speerpunten, zoals tweetalig onderwijs, gymnasium en Topsporttalentschool. Dit betekent dat de school extra hulp, leermiddelen en faciliteiten gebruikt en activiteiten organiseert.

De bekostiging van de overheid is alleen gericht op het gewone onderwijsaanbod. Om extra hulpmiddelen, faciliteiten en activiteiten te kunnen realiseren, naast de activiteiten vanuit de speerpunten, vraagt OSG Willem Blaeu een vrijwillige bijdrage van ouders (de modelovereenkomst staat op de website). De bedragen worden jaarlijks beoordeeld en besproken met de medezeggenschapsraad. De oudergeleding heeft hierin instemmingsrecht.

De bedragen voor schooljaar 2023-2024 vindt u in het overzicht hieronder.

Het vrijwillige karakter van de ouderbijdrage houdt in dat wanneer u als ouders deze niet kunt of wilt betalen, uw kind niet wordt uitgesloten van het gebruik van de genoemde hulpmiddelen en faciliteiten of van deelname aan de genoemde activiteiten.

Mocht u niet in staat zijn de kosten in 1 keer te betalen, dan kunt u contact opnemen met onze administratie om een regeling te treffen, stuur een e-mail naar administratie@willemblaeu.nl.

Ouderbijdrage WB 2023-2024    Eventuele bijkomende kosten 2023-2024