Kosten

Vanaf schooljaar 2009-2010 stellen scholen in het voortgezet onderwijs schoolboeken gratis ter beschikking aan hun leerlingen. Met deze maatregel wil de overheid ouders tegemoetkomen in de schoolkosten en de markt voor schoolboeken beter laten werken.

Als school hebben we een overeenkomst gesloten met Iddink voor het leveren van gratis schoolmateriaal (www.iddink.nl). Het betreft hier vooral leerboeken, werkboeken, digitaal leermateriaal (licenties), examentraining en –bundels en eigen leermateriaal van de school. Atlassen, woordenboeken, rekenmachines en agenda’s, evenals laptops, sportkleding, schriften, multomappen, pennen en dergelijke blijven voor rekening van de ouders.

OSG Willem Blaeu kiest naast het bestaande aanbod voor een aantal speerpunten, zoals Tweetalig onderwijs, Gymnasium, LOOT-school/topsporttalentschool en een breed VMBO aanbod met LWOO. Daarnaast probeert de school haar motto ‘OSG Willem Blaeu een school voor talenten’ vorm te geven binnen de bestaande lessen.

Vastgestelde vrijwillige ouderbijdrage
Dit betekent dat de school extra hulp, leermiddelen en faciliteiten gebruikt en activiteiten organiseert. De bekostiging van de overheid is alleen gericht op het gewone onderwijsaanbod.
Om extra hulpmiddelen, faciliteiten en activiteiten te kunnen realiseren, naast de activiteiten vanuit de speerpunten, vragen we een bijdrage van ouders. Voor iedere leerling krijgt u jaarlijks een overeenkomst voorgelegd met daarin de vastgestelde vrijwillige bedragen.
Mocht u geen gebruik maken van een bepaalde voorziening, dan kan het voorkomen dat uw zoon of dochter daar geen aanspraak op kan maken. Voor excursies of (buitenlandse) reizen en het IB-examen krijgt u apart een factuur. Een overzicht treft u aan in de schoolgids.

De bedragen worden jaarlijks beoordeeld en besproken met de Medezeggenschapsraad, de oudergeleding heeft hierin instemmingsrecht.

Mocht u niet in staat zijn de kosten in 1 keer te betalen, dan kunt u contact opnemen met onze administratie om een regeling te treffen, stuur een e-mail naar administratie@willemblaeu.nl t.a.v. mw. Ballijns hoofd administratie.

Ouderbijdrage WB 2021-2022    Eventuele bijkomende kosten 2021-2022