Contact met ouders

Bij ons staan leerlingen op de eerste plaats, maar Willem Blaeu vindt het heel belangrijk dat er intensief contact is met de ouders. We gebruiken dan ook verschillende manieren om met ouders in contact te komen.

Via de Nieuwsbrief
Maandelijks worden ouders daarom via de Nieuwsbrief over actuele (school)zaken geïnformeerd. Alle Nieuwsbrieven staan in het archief.

Via de Klankbordgroepen
Er zijn klankbordgroepen van ouders, die regelmatig met de schoolleiding praten over de dagelijkse gang van zaken en het schoolbeleid.

Via informatie- en ouderavonden
Ieder jaar wordt er een informatieavond georganiseerd, waar u wordt geïnformeerd over schoolzaken en u maakt kennis met de mentor van uw kind.

Er worden ook voorlichtingsavonden georganiseerd over specifieke thema’s zoals de keuze voor een bepaald schooltype of een bepaalde sector (en afdeling), een bepaalde vervolgopleiding of speciale begeleiding.

Ouderraad
Willem Blaeu heeft een ouderraad die meestal zes keer per jaar bijeenkomt. Bij dit overleg is een directielid aanwezig. De ouderraad behartigt de belangen van de ouders en denkt op allerlei manieren actief mee over de school en de kwaliteit van het onderwijs. Jaarlijks organiseert de ouderraad een thema-avond.

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders
De school hanteert voor een leerling één ouder als contactpersoon. Dit is de ouder die als ouder 1 op het aanmeldformulier is opgegeven. Als ouders zijn gescheiden gaan wij er van uit dat de informatie die naar deze eerste contactpersoon wordt gestuurd (inloggegevens Magister, e-mails, post), wordt gedeeld met de tweede ouder. lees er in dit bericht meer over

Informatieverstrekking aan ouders van een leerling 18+
Een meerderjarige leerling (18 jaar of ouder) wordt volgens de wet als volwassen beschouwd. Dus mag de school zonder toestemming van de leerling op grond van de wet op privacy geen informatie over cijfers, verzuim, verlof e.d. verstrekken aan de ouder(s)/verzorger(s). De inzage voor ouders in Magister wordt automatisch geblokkeerd bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. De leerling kan alleen zelf in Magister de ouder(s)/verzorger(s) toestemming geven dat de ouders wel toegang mogen krijgen tot Magister.