Dyslexie/dyscalculie

De overgang van het basisonderwijs naar het voortgezet onderwijs is voor elk kind, met of zonder dyslexie, een enorme verandering. Leerlingen met dyslexie lopen vaak vast op het hogere werktempo, het leren van vreemde talen en het feit dat er voor alle vakken meer gelezen moet worden.

Soms is dyslexie nog niet vastgesteld in het basisonderwijs. Om in het voortgezet onderwijs een mogelijke achterstand met lezen en spellen vast te stellen wordt in het eerste jaar indien noodzakelijk een signaleringstoets afgenomen. De uitslag van de toets wijst uit of er sprake is van een lees- en/of spellingachterstand en of verder onderzoek nodig is. In uitzonderlijke gevallen wordt dyslexie pas in de bovenbouw zichtbaar, omdat de leerling al die tijd zijn lees- en spellingsproblemen heeft weten te compenseren.

Zowel leerlingen die het Willem Blaeu binnen komen met een dyslexieverklaring als leerlingen die later een dyslexieverklaring krijgen, komen in aanmerking voor extra begeleiding en faciliteiten. Hier vindt u de compenserende maatregelen voor kinderen met een dyslexieverklaring.

Begeleiding van dyslecten
Begeleiding vindt plaats door middel van toekenning van faciliteiten op een dyslexiepas. Iedere docent houdt zich aan deze faciliteiten. Docenten weten hoe met dyslectische leerlingen om te gaan. Er bestaat de mogelijkheid voor extra hulp door een RT-docent. Het Protocol Dyslexie kunt u hier inzien.

Onze dyslexiecoördinator is het aanspreekpunt voor dyslectische leerlingen en hun ouders. Bij haar kunnen ze terecht voor vragen en problemen rondom dyslexie. Zij ziet er op toe dat de vakdocenten zich houden aan de afspraken.

Moeite met lezen voor de lijst?
Bekijk de Passend Lezen website.

Informatie over dyslexie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mevr. Marjon Hoogland
Email: hoo@willemblaeu.nl
Telefoon: 072 5122477, toestel 418.

Dyscalculie

Inleiding

Sinds enkele jaren wordt dyscalculie erkend als leerstoornis.

We streven ernaar in te spelen op ontwikkelingen in het onderwijs. Door het opstellen van een dyscalculieprotocol kunnen we leerlingen en ouders meer duidelijkheid geven hoe we hier op school mee om willen gaan.

Definitie van dyscalculie

Het woord “dyscalculie” komt uit het Grieks en Latijn en betekent slecht kunnen rekenen. Het voorvoegsel ‘dys’ komt uit het Grieks en betekent ‘slecht’.

‘Calculie’ komt van het Latijnse ‘calculare’, dat ‘rekenen’ betekent. (Bron: www.dyscalculie.org)
Volgens de DSM IV, classificatie van psychische stoornissen, wordt er van een rekenstoornis (Mathematics disorder) gesproken als:

  • de rekenvaardigheden aanzienlijk beneden het verwachte niveau liggen, dat hoort bij de leeftijd, intelligentie en opleiding.
  • de stoornis in grote mate interfereert met de schoolresultaten of dagelijkse bezigheden. En
  • indien er sprake is van een zintuiglijk defect en de rekenproblemen ernstiger zijn dan die welke hier gewoonlijk bij horen.

Binnen dit protocol gaan we uit van de volgende definitie:

Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en vlot oproepen en toepassen van reken/wiskundekennis die blijvend zijn, ook na gedegen onderwijs (Ruijssenaars et al., 2004).

dyscalculie-protocol

Informatie over dyscalculie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Mevr. Mandy Tromp
Email: tro@willemblaeu.nl.
Telefoon: 072 5122477