Onze visie

OSG Willem Blaeu is een kleinschalig georganiseerde openbare scholengemeenschap waar elke leerling de kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. De OSG Willem Blaeu is een school waar leerlingen door hun leraren gekend worden. Er heerst een persoonlijke, prettige en veilige sfeer. Er is aandacht voor de eigen ontwikkeling van de leerlingen en er is een goede begeleiding.

Onze visie kan als volgt worden samengevat:

OSG Willem Blaeu

  • wil het beste halen uit haar leerlingen en medewerkers;
  • bereidt voor op een vervolgopleiding en de maatschappij;
  • zorgt voor een goede onderwijskwaliteit met een onderwijsrendement en examenresultaten die op of liever boven het landelijk gemiddelde liggen;
  • bevordert een optimaal pedagogisch en didactisch klimaat waar recht wordt gedaan aan verschillen;
  • is een lerende school en bevordert in haar onderwijs en begeleiding een actieve reflectie op het eigen leerproces en gedrag bij de leerling;

Onze visie brengen we tot uitdrukking vanuit de volgende kernwaarden:

Leer en verbeter jezelf
Het Willem Blaeu daagt allen uit het beste van zichzelf te laten zien vanuit de gedachte: ‘Zoek, ontdek, leer en verbeter door te oefenen’. (uitspraak van Joan Blaeu, zoon van Willem) We helpen elkaar op die zoektocht, geven elkaar de ruimte om persoonlijke talenten te ontdekken en die verder te ontwikkelen. Dat doen we door de lat hoog te leggen en duidelijke eisen te stellen, aan onze leerlingen en aan elkaar. In ons onderwijs en onze begeleiding bevorderen we het gevoel van eigenaarschap bij de leerlingen voor hun eigen leerproces. Het maakt niet uit welk type onderwijs de leerling volgt om goed te kunnen presteren.

Ontmoet elkaar
Op OSG Willem Blaeu willen we elkaar echt leren kennen en serieus nemen. Dat betreft de dialoog tussen personeel en leerlingen, tussen leerlingen onder elkaar en tussen personeel onderling. We zijn betrokken en laagdrempelig naar elkaar toe. Er heerst een prettige sfeer en we voelen ons veilig. Er is aandacht voor de eigenheid van elk individu en we handelen zorgvuldig.

Neem je eigen verantwoordelijkheid
We gaan uit van reflectief onderwijs waarbij verbeterpunten centraal staan; we geven elkaar de ruimte om fouten te maken en hiervan te leren. Elke leerling en elke medewerker heeft een portfolio waarin hij zijn leerdoelen beschrijft en zijn resultaten verantwoordt. Docenten werken opbrengstgericht om zo het leerrendement van de leerling te optimaliseren. We reflecteren op ons handelen en op onze resultaten. Iedere leerling krijgt de kans het beste uit zichzelf te halen