Q&A – Ons onderwijs

1. Wat betekent vmbo BB, KB, TL,?

Het VMBO (voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs) omvat 3 niveaus, oplopend in niveau;

 • BB (Basis Beroepsgerichte leerweg)
 • KB (Kader Beroepsgerichte leerweg)
 • TL (Theoretische leerweg c.q. mavo)

De BB en KB leerling volgt de laatste twee jaar op het Van der Mey College,

De TL leerling volgt de hele studie op OSG Willem Blaeu.
https://www.willemblaeu.nl/ons-onderwijs/vmbo/

2. Waar staat gymnasium voor?

Het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) omvat 2 niveaus;

 • Atheneum
 • Gymnasium

Naast de vakken die je volgt in het Atheneum krijg je op het Gymnasium Grieks en Latijn en de cultuurgeschiedenis van de Grieken en Romeinen staat centraal. OSG Willem Blaeu start het gymnasium in het 2 leerjaar, je kunt dit combineren met Tweetalig onderwijs (TTO) en sport. https://www.willemblaeu.nl/ons-onderwijs/gymnasium/

3. Wat is het verschil tussen een dakpanklas en een combinatieklas?

Combinatieklas: Een combinatieklas is een groep van twee of meerdere gecombineerde studies, waarbij de leerling op eigen niveau de lesstof krijgt en getoetst wordt. Opstromen en afstromen, naar een passend niveau, kan in de eerste twee jaren van de schoolloopbaan.

Dakpanklas: In een dakpanklas wordt onderwijs aangeboden op één niveau waarvan je twee op twee niveaus cijferlijsten krijgt. Pas na 1 of 2 jaar wordt er besloten naar welk niveau de leerling doorstroomt. Dit biedt Willem Blaeu niet aan.

Op OSG Willem Blaeu komen combinatieklassen voor.

4. Hoe bestel ik mijn schoolboeken?

Als school hebben we een overeenkomst gesloten met Iddink voor het leveren van gratis schoolmateriaal, ga naar de site van Iddink www.iddink.nl

Ik ben mijn boek kwijt, wat nu?

Neem contact op met www.iddink.nl

5. Waar gaan de leerlingen naartoe na 2 jaar basis/kader op OSG Willem Blaeu?

Na de eerste 2 jaren van basis- en kaderberoeps gerichte leerweg stroomt de leerling door naar de derde klas van het Van der Mey College, deze school is voorzien van werkpleinen waardoor leerlingen gericht kunnen werken aan praktijkoprdrachten. Op het Van der Mey College kan gekozen worden voor de sectoren techniek, economie of zorg & welzijn. Tevens komen de leerlingen vanuit het Jan Arentsz en het Dalton College.

Nadat het vmbo-diploma op basis– of kaderberoeps niveau is behaald geldt dat de leerling nog leerplichtig is en dus doorstroomt naar het mbo (bbl of bol)
https://www.willemblaeu.nl/ons-onderwijs/vmbo/

6. Wat is TTO onderwijs (link naar andere website)? https://www.ikkiestto.nl/

7. Wat houdt TTO onderwijs in op het Willem Blaeu?

Tweetalig onderwijs voor havo en vwo heeft als doel de leerling extra bagage mee te geven in een steeds internationaler wordende omgeving. Dit tweetalig onderwijs biedt naast een gevarieerd programma ook aandacht voor Europa en een ruime internationale oriëntatie.

Er is geen voorkennis nodig vanuit de basisschool voor Engels wel is het essentieel dat de leerling gemotiveerd is om het programma in het Engels te volgen. In de eerste drie jaren bestaat het programma voor meer dan 70% uit Engelstalige lessen. In de bovenbouw van havo/vwo worden alle examenvakken aangeboden in het Nederlands en de overige vakken (o.a LO en kunst) in het Engels.

Naast het reguliere examen Engels, wordt de leerling voorbereid op een International Baccalaureate (IB) opleiding. Voor vwo leerling gaat het om het certificaat English A Higher Level en voor de havo leerling het certificaat English B Higher Level. https://www.willemblaeu.nl/ons-onderwijs/tweetalig-onderwijs-voor-havo-en-vwo/

8. Welke ondersteuning kan mijn kind krijgen op school?

(basis)Ondersteuning door mentor en docenten

 • Mentorondersteuning: iedere klas heeft een eigen mentor.
 • Anti pestprogramma: De school heeft een anti-pestprotocol. En er is een anti-pestcoördinator, deze ondersteunt mentoren en andere medewerkers bij de preventie en aanpak van pestgedrag.)
 • Vaklessen:  elk vak heeft zijn eigen vakdocent.

Ondersteuning door interne deskundigen

 • Huiswerkbegeleiding door studenten.
 • Onderwijsassistenten in de lessen bij VMBO b en k
 • Extra ondersteuning:
 • Remedial hulp dyslexie/dyscalculie i.v.m. taal- of rekenproblemen.
 • NT2 (Nederlands als 2e taal) ondersteuning voor leerlingen die korter dan 6 jaar in Nederland zijn.
 • Leerlingbegeleiding (Kortdurend traject: 5 gesprekken).
 • Trajectgroep (Intensieve ondersteuning, zie vraag: 1)

9. Hoeveel toetsen krijgt een leerling op OSG Willem Blaeu?

Voor de onderbouw en bovenbouw is er een programma van toetsing, dit betreft een overzicht van de afname en inhoud van toetsen.

 • Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt de toetsing van het schoolexamen geregeld. Het PTA maakt onderdeel uit van het examenreglement en dit is bindend.

Vanaf 1 oktober is dit te vinden voor

mavo https://www.willemblaeu.nl/bovenbouw-mavo/

havo/vwo https://www.willemblaeu.nl/leerlingen/bovenbouw-havovwo/

 • Programma van Toetsing Onderbouw (PTO)

Vanaf 1 oktober is dit te vinden voor havo/vwo onderbouw https://www.willemblaeu.nl/leerlingen/onderbouw-hv/

 

Q&A – Topsport https://www.willemblaeu.nl/qa-topsportafdeling/

Q&A – Verzuim https://www.willemblaeu.nl/qa-verzuim/

Q&A – Trajectgroep https://www.willemblaeu.nl/qa-trajectgroep/