Terug naar het overzicht

Trajectplusklas

Op het Osg Willem Blaeu bieden wij de Trajectplusklasvoorziening aan. Dit is een bovenschoolse voorziening van het samenwerkingsverband. Leerlingen in de onderbouw van havo/vwo met diverse extra ondersteuningsbehoeftes volgen hier onderwijs in een kleine klas, in een vast lokaal en met intensieve begeleiding in de buurt. De begeleiding richt zich op de pedagogiek en didaktiek, waarbij de leerlingen werken aan vaardigheden die zij nodig hebben om in te stromen in het reguliere onderwijs. De leerlingen worden
bijvoorbeeld begeleid bij het ontwikkelen van vaardigheden ten aanzien van leren, organiseren, plannen als ook het versterken van sociale vaardigheden.
Aanmelden voor de Trajectplusklas loopt via het Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Noord-Kennemerland (swvnoord-kennemerland.nl), Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL, Alkmaar.

Doel

Het doel is om de leerlingen met intensieve ondersteuning de onderbouw te laten doorlopen op het niveau waar zij de capaciteiten voor hebben. In maximaal 3 jaar bereidt de Trajectplusklas de leerling voor op instroom in een reguliere havo/vwo klas (in de bovenbouw of eerder). Dit kan een klas van OSG Willem Blaeu zelf zijn of van een andere school. De leerlingen blijven gedurende die tijd in dezelfde Trajectplusklas. De leerlingen werken aan doelen en deze worden vastgelegd in een Top Dossier. Vanaf het schooljaar 2019-2020 zijn er drie Trajectplusklassen, gericht op leerjaar 1,2 en 3. De klassen bestaan in principe uit 14 leerlingen. De aanmelding verloopt via een toeleidingsprocedure.

De school van herkomst weegt via een MDO of de Trajectplusklas passend is, waarbij
de consulent van het Samenwerkingsverband aanwezig is. Verder informatie is te vinden op de website van het Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland (VO).

Werkwijze

Speerpunten in de werkwijze zijn:

 • Maatwerk op didactisch en pedagogisch gebied. Het gaat hierbij om het leren leren;
  plannen en organiseren en ondersteuning op sociaal gebied.
 • Differentiatie op didactisch en pedagogisch gebied.
 • Een veilige en gestructureerde omgeving. Er zijn vaste docenten/mentoren en twee
  Trajectplusbegeleiders (er is dagelijks één begeleider beschikbaar).
 • Korte lijnen met betrokkenen en warme aandacht voor de leerlingen.
 • Kleinschaligheid binnen de grote vo school: leerlingen van klas 1 en 2 hebben een vast
  lokaal (klas 3 start al met leswisselingen), volgen een klassikaal programma en hebben
  de mogelijkheid dagelijks bij de begeleiding terecht te kunnen.
 • De docenten komen naar de leerlingen toe in plaats van andersom. De Trajectplusklas
  heeft een eigen buiten pauzeruimte ter beschikking.
 • De Trajectplusklas werkt met de SWITCH. Op moment dat een leerling bijvoorbeeld
  overprikkeld raakt kan de leerling 10 min in de SWITCH ruimte doorbrengen.
 • Er is veel aandacht voor professionalisering.