De school zorgt ervoor dat leerlingen zich veilig voelen door veel aandacht te schenken aan begeleiding en verschillende activiteiten met de klas. Iedere klas heeft een mentor die verantwoordelijk is voor de studiebegeleiding en het welzijn van de leerlingen.  De mentor informeert ouders over studieresultaten, gedrag en motivatie van hun kind. Tijdens de mentorles is er aandacht voor studievaardigheden en sociale vaardigheden. De anti-pestcoördinator verzorgt samen met de mentor lessen over (digitaal) pesten.  
 
De eerste schoolweek zijn er introductieactiviteiten voor alle klassen. De school beschikt over een goed systeem van speciale leerlingbegeleiding, gericht op dyslexie, NT2, hoogbegaafdheid en executieve en sociale vaardigheden. 

Dyslexie

Er wordt gekeken of er lees- en spellingsproblemen zijn die wijzen op dyslexie. De dyslexiecoördinator helpt deze leerlingen en leerlingen die al een dyslexieverklaring hebben bij het omgaan met dyslexie.

Remediale hulp

Mocht een leerling baat hebben bij een faalangst-reductietraining, dan biedt het Willem Blaeu daarvoor mogelijkheden. 

Indien problemen van persoonlijke aard de schoolprestaties negatief beïnvloeden, kan een leerling doorverwezen worden naar een van de speciale leerlingbegeleiders. Samen met de leerling wordt er dan naar oplossingen gezocht en indien nodig wordt de hulp van een externe instantie ingeroepen. 

Zie ook het schoolondersteuningsprofielplan: 20200907 Schoolondersteuningsplan Willem Blaeu 20-24 – O.S.G. Willem Blaeu – O.S.G. Willem Blaeu 

Alle scholen zorgen voor passend onderwijs. OSG Willem Blaeu maakt deel uit van het samenwerkingsverband vo/vso Noord-Kennemerland (http://www.swvnoord-kennemerland.nl/).  Op deze website is aanvullende informatie te vinden. 

Speciaal voor ouders is er een folder passendonderwijs samengesteld. 

De zorgplicht geldt voor leerlingen die bij de school worden aangemeld of die al ingeschreven staan. Passend is het onderwijs dat aansluit op de ontwikkeling van de leerling, de competenties van het schoolpersoneel en de wensen van de ouders. Het kan natuurlijk voorkomen dat de school de gevraagde begeleiding niet kan bieden. Als dat het geval is, wordt uitgezocht welke school binnen Noord-Kennemerland dat wel kan. Soms is dat een andere school voor voortgezet onderwijs. Het kan ook zijn dat de leerling voorlopig het beste af is in het voortgezet speciaal onderwijs.