Osg Willem Blaeu is een brede scholengemeenschap en heeft een openbaar karakter. Leerlingen van alle niveaus, achtergronden en leefstijlen vinden hier een optimale leer- en leefomgeving. Osg Willem Blaeu biedt zodoende gelijke kansen aan leerlingen uit verschillende sociale en culturele milieus. Het is een school met een heterogene leerlingpopulatie. Wederzijds respect is een belangrijk uitgangspunt. Aandacht voor seksuele
diversiteit is in dit kader van belang. De school wil bij de leerling een houding ontwikkelen die verwoord wordt door de al eerder genoemde leus: “Zoek, ontdek, leer en verbeter door te oefenen.” Deze attitude kenmerkt zich door een positief kritische, leergierige, democratische en onderzoekende houding, niet alleen ten opzichte van de directe leeromgeving (de school) maar ook ten opzichte van de maatschappij.

Het ontwikkelen van zelfstandigheid en betrokkenheid alsmede het participeren aan en verbeteren van de
samenleving (actief burgerschap) op verschillende niveaus (buurt, gemeente, regionaal, landelijk, internationaal) binnen een economisch, sociaal en politiek kader spelen hierbij een belangrijke rol.

Genoemde vaardigheden komen onder andere tot ontwikkeling via de maatschappelijke stage (MAS). Door het ontmoeten van mensen met verschillende culturele achtergronden en leefstijlen krijgen leerlingen meer oog voor de samenleving. In de MAS wordt er een groot beroep gedaan op de communicatieve, sociale en organisatorische vaardigheden. Leerlingen ontdekken het belang van het werk van vrijwilligers
en ontwikkelen meer zelfvertrouwen.