Op OSG Willem Blaeu zijn meerdere gediplomeerde EHBO’ers aanwezig, die bij een ongeluk eerste hulp verlenen. Er wordt zo snel mogelijk met thuis contact opgenomen. Indien noodzakelijk regelt de school het vervoer naar de eerste hulp van het ziekenhuis. Daarnaast zijn er werknemers opgeleid als bhv’er (bedrijfshulpverlener). In geval van calamiteiten regelen zij de veiligheid en zijn zij herkenbaar aan hesje.

Osg Willem Blaeu heeft met de gemeente, de politie, het openbaar ministerie en de andere scholen voor voortgezet onderwijs in Alkmaar het Convenant Veilige School opgesteld en ondertekend. In dit convenant staan afspraken over het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel gedrag en het zorgen voor een veilig klimaat in en om de scholen voor voortgezet onderwijs in Alkmaar.

In het convenant staat onder andere dat:

  • het gebruik/bezit van alcohol en drugs in en om de school niet is toegestaan
  • vernieling, (seksuele) intimidatie en discriminatie niet worden getolereerd
  • het bezitten dan wel afsteken van vuurwerk in en om de school niet mag
  • het bezitten van wapens of wat daarop lijkt verboden is
  • lockers/tassen van leerlingen door de school mogen worden gecontroleerd
  • bij het plegen van een misdrijf aangifte wordt gedaan of melding wordt gedaan bij de
    politie
  • de school een vast aanspreekpunt heeft bij de politie voor voorlichting en advies.