Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Deze vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en stelt strengere eisen aan de manier waarop wij met de persoonlijke gegevens van leerlingen en medewerkers omgaan. De invoering van de AVG betekent voor de school en het bestuur waarbij wij zijn aangesloten – de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord oftewel SOVON – vooral veel werk ‘achter de schermen’ om te zorgen dat onze organisatie en systemen goed ingericht zijn op de nieuwe privacyregels. Wat betekent de AVG voor leerlingen en ouder(s)? Ten eerste verbiedt de nieuwe privacywet ons om ‘bijzondere persoonsgegevens’ op te slaan en te verwerken, zoals gegevens over de gezondheidstoestand van leerlingen.

Daarom zullen wij bij een ziekmelding alleen nog noteren dat de leerling ziek is, maar geen navraag doen naar de reden. Mocht het toch gewenst zijn om cruciale informatie over de gezondheidstoestand van de leerling binnen de school te delen (bijvoorbeeld wanneer een leerling een ernstige vorm van diabetes, astma of notenallergie heeft), dan zullen wij daarover van tevoren schriftelijke afspraken maken met de ouder(s) of, wanneer de leerling 16 jaar of ouder is, met de leerling zelf. Ten tweede vloeit uit de AVG voort dat wij ook voor een aantal andere zaken vooraf toestemming moeten vragen aan de ouder(s) dan wel de leerling (indien deze 16 jaar of ouder is).

Het gaat daarbij om het publiceren van foto’s en video’s waarop de leerling te zien is, om het uitwisselen van gegevens over de leerling met partijen buiten de school (zoals de leerplichtambtenaar, de Onderwijsinspectie of andere scholen) en om het binnen de school rondsturen van contactgegevens van de leerling (bijvoorbeeld via een telefooncirkel). Bij de aanmelding (nieuwe leerlingen) of bij de start van het nieuwe schooljaar (bestaande
leerlingen) krijgen de ouder(s) (dan wel de leerling indien deze 16 jaar of ouder is) een formulier voorgelegd waarmee deze toestemming (al dan niet) kan worden gegeven.

Dit formulier geldt voor de gehele periode dat de leerling op onze school staat ingeschreven, maar kan op elk gewenst moment (schriftelijk) worden herzien. Voor vragen over de nieuwe privacywetgeving kunt u terecht bij de schoolleiding.