Terug naar het overzicht

Sovon en onderwijsinspectie

SOVON en onderwijsinspectie

Klachten kunnen worden ingedeeld in de volgende categorie├źn:

 • klachten die betrekking hebben op seksuele intimidatie, agressie en geweld
 • klachten die betrekking hebben op schoolzaken
 • klachten die betrekking hebben op de rechtspositie van personeelsleden.

  In alle gevallen wordt de klacht ingediend bij het bestuur van Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord (SOVON). De klacht wordt behandeld door de onafhankelijke klachtencommissie van SOVON als geen andere oplossing is gevonden.

  Naast bovengenoemde klachten kan er een conflict ontstaan over een besluit van de school, bijvoorbeeld een opgelegde disciplinaire straf. In dat geval kan betrokkende zich wenden tot de door het bestuur ingestelde commissie voor de bezwaarschriften, als de in de voorfase geen oplossing is gevonden. Tenslotte kunnen belanghebbende in beroep gaan tegen besluiten op schoolniveau met betrekking tot disciplinaire maatregelen
  rond het examen bij de door het bestuur van SOVON ingestelde Commissie van Beroep examenzaken. Uitsluitend als een en ander niet op school geregeld kan worden, kan men zich schriftelijk wenden tot het bestuursbureau van SOVON:
  Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord, BMO
  Postbus 9081, 1800 GB ALKMAAR.

Klachtencommissie

Alle scholen zijn verplicht een klachtenregeling te hanteren. In deze regeling staan de stappen die u kunt nemen om gehoord te worden. Ga eerst met uw klacht naar degene die de klacht aangaat (bijvoorbeeld de betrokken docent) en probeer samen een oplossing te vinden. Lukt dat niet? Dan kunt u terecht bij het verantwoordelijk directielid van de school. Komt u er in dat contact met elkaar ook niet uit, dan is er sprake van een ernstige klacht en buigt de Klachtencommissie van onze stichting zich erover. U kunt deze commissie schriftelijk benaderen via postbus 9081, 1800 GB Alkmaar.

Wilt u vooraf meer informatie over de gang van zaken? Daarvoor kunt u terecht bij bestuurssecretaris Iwan Basoski, tel. (072) 567 10 54. De SOVON kent een eigen reglement dat gepubliceerd is op de website www.sovon.nu.

SOVON kent een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin OSG
Willem Blaeu ook is afgevaardigd. De onderwijsinspectie houdt toezicht op de school.
Inspectie van het onderwijs, Postbus 2730 3500 GS Utrecht
info@owinsp.nl – www.onderwijsinspectie.nl 088-669 60 00 of 0800-8051 (gratis)