Veilige school

Convenant

OSG Willem Blaeu heeft met de gemeente, de politie, het openbaar ministerie en de andere scholen voor voortgezet onderwijs in Alkmaar het Convenant Veilige School opgesteld en ondertekend. In dit convenant staan afspraken over het voorkomen en bestrijden van overlast, vandalisme en crimineel gedrag en het zorgen voor een veilig klimaat in en om de scholen voor voortgezet onderwijs in Alkmaar.

In het convenant staat onder andere dat:

  • het gebruik/bezit van alcohol en drugs in of om de school niet is toegestaan
  • vernieling, (seksuele) intimidatie en discriminatie niet zullen worden getolereerd
  • het bezitten dan wel afsteken van vuurwerk in en om de school niet mag
  • het bezitten van wapens of wat daarop lijkt verboden is
  • lockers/tassen van leerlingen door de school mogen worden gecontroleerd
  • bij het plegen van een misdrijf aangifte wordt gedaan of melding gemaakt bij de politie
  • de school een vast aanspreekpunt heeft bij de politie voor voorlichting en advies

Documenten

Enkele documenten over veilige school:

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVON
Schoolveiligheidsplan Willem Blaeu 2022-2023
Veiligheidsconvenant VO

Vertrouwenspersoon

Wij zijn Michel en Fay. Wij zijn de interne vertrouwenspersonen van het Willem Blaeu.

 
Michel Kwee                                          Fay van Soest

Wie zijn wij en wat doen wij?
Een vertrouwenspersoon is iemand waar leerlingen, ouders en medewerkers van onze school terecht
kunnen met klachten over (of het melden van) verschillende zaken waar zij last van hebben. En dit
kan van alles zijn. (onderaan staat een rijtje met voorbeelden) Wij horen je aan en zullen je
begeleiden en adviseren in hoe je dit kunt oplossen. Soms vertellen we je bij wie je terecht kunt voor
die oplossing, soms zorgen we samen dat je tot een oplossing komt.
De vertrouwenspersoon hanteert volledige vertrouwelijkheid in het gesprek, behalve als er sprake is
van een ernstig strafbaar feit. Dan zal er melding gedaan moeten worden, dit gaat altijd in overleg
met de melder/klager.

Soorten meldingen
Meldingen kunnen gaan over schoolorganisatie, onderwijskundige zaken, huiselijk
geweld/kindermishandeling, ongewenst gedrag of persoonlijke problemen/problemen in de
thuissituatie.
Op scholen zullen de meeste meldingen gaan over ongewenst gedrag; hieronder valt pesten,
discriminatie, agressie & geweld en seksuele intimidatie. Dit kan plaats vinden tussen elk persoon die
verbonden is aan onze school, dus leerlingen, ouders, docenten, andere werknemers op school en/of
leidinggevenden.
Merk je dat een van bovenstaande dingen gebeurt bij een ander of gebeurt dit bij jou? Neem dan
contact met ons op.
In de praktijk blijkt dat veel leerlingen hun verhaal/vraag makkelijk bij hun mentor of een andere
docent kwijt kunnen. Fijn dat er zoveel collega’s zijn waar leerlingen zich op hun gemak voelen. In
veel gevallen is dit voldoende, soms wordt er doorverwezen naar bijvoorbeeld de anti-pest
coördinator of naar ons. Een goed werkende route om te zorgen dat iedereen zich prettig blijft
voelen bij ons op school.

Contact opnemen
Je kunt ons altijd mailen of aanspreken op school bij vragen of als je ergens mee zit. Je kunt ons vaak
vinden in 334.
Michel Kwee: KWE@willemblaeu.nl
Fay van Soest: VAF@willemblaeu.nl

OSG Willem Blaeu vindt het belangrijk dat iedere leerling met plezier naar school gaat. Daarom hebben wij een pro-actieve aanpak tegen pesten ontwikkeld, genaamd het anti-pestprogramma, ten gunste van een prettige sfeer in de klas.

bekijk ons anti-pestprogramma